Föreningens stadgar

§ 1 Ändamål

Vittnesstöden i Uppsala är en ideell förening vars syfte är att bedriva vittnesstödsverksamhetvid Uppsala tingsrätt. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Arbetet som vittnesstödinnebär att, i samband med rättegång, erbjuda mänskligt stöd och praktisk information tillalla inblandade parter som har behov av detta. Den som arbetar som vittnesstöd ska alltidvara neutral och opartisk i utförandet av sitt uppdrag. Föreningen har sitt säte i Uppsala.


§ 2 Medlemskap

För medlemskap i föreningen krävs att sökanden studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Efter genomförd och godkänd vittnesstödsutbildning kan fysisk person bli medlem i föreningen. Antagning till vittnesstödsutbildning sker efter beslut av föreningens styrelse och rekryteringsgrupp. Medlemskap innebär att medlem aktivt deltar i vittnesstödsverksamheten vid Uppsala tingsrätt. Aktivt deltagande i vittnesstödsverksamheten innebär att man kontinuerligt går pass på tingsrätten i enlighet med de krav som föreningen ställer. Medlemskap innebär också att medlem deltar vid en, av styrelsen anordnad, vidareutbildning per termin alternativt fullgör en kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgiften ska göras i enlighet med de krav för uppgiften som styrelsen ställer.


Medlem har rätt att ta uppehåll från föreningens verksamhet utan att medlemskapet upphör. Anmälan om uppehåll sker till föreningens ordförande eller vice ordförande. Uppehåll beviljas för högst en termin. Uppehåll kan dock vid särskilda skäl beviljas för ytterligare en termin. För att beviljas uppehåll krävs att medlemmen genomfört minst fyra vittnesstödspass exklusive sitt fadderpass.


Den som inte är medlem i föreningen får inte arbeta som vittnesstöd.


§ 3 Sponsorer

Juridisk eller fysisk person kan vara sponsor till föreningen.


§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte, föreningsmöte och styrelse. Högsta beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och föreningsmöte.


§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.


§ 6 Stadgetolkning

I händelse av tvekan om stadgarnas tolkning eller vid oförutsebara situationer som saknar reglering i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte, eller avgörs interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.


§ 7 Årsmöte, extra årsmöte och föreningsmöte

Föreningsmöte är öppet för alla medlemmar. Årsmöte är föreningsmöte och äger rum senast den sista maj varje år. Extra årsmöte är föreningsmöte och äger rum senast den sista november varje år. Vid årsmöte och extra årsmöte väljs en ny samordnare samt eventuella övriga styrelseledamöter. Då ordförande avgår får årsmöte eller extra årsmöte välja vice ordförande till ordinarie ordförande och ny samordnare till vice ordförande. Föreningsmöte utöver årsmöte och extra årsmöte hålls när styrelsen så finner erforderligt. Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst 14 dagar i förväg via e-post till föreningens medlemmar. Föreningsmöte äger rum på plats som föreningens styrelse beslutar. Fråga som av röstberättigad medlem väckts före fastställande av dagordning får upptas till beslut av mötet. Föreningsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.


§ 8 Beslut och omröstning vid föreningsmöte

Omröstning sker öppet. Frågor om personval då det finns fler än en kandidat skall dock ske med sluten omröstning. Vid val med slutna sedlar får valsedel ej ange fler namn än det antal som skall väljas. Vid omröstning, som ej avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Samtliga ärenden utom de i § 10 och § 21 avgörs genom enkel majoritet.


§ 9 Rösträtt

Vid årsmöte och föreningsmöte äger varje medlem en röst. Sponsor äger yttranderätt samt förslagsrätt, men ej rösträtt. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.


§ 10 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut med minst 9/10 av antalet avgivna röster vid årsmöte eller extra årsmöte, eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande föreningsmöten varav ett årsmöte eller extra årsmöte. För att få tas upp till beslut skall frågan om stadgeändring ha angivits i kallelsen.


§ 11 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:


1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av två
rösträknare
6. Fastställande av dagordning inklusive övriga frågor
7. Godkännande av kallelseförfarandet
8. Behandling av verksamhetsberättelse samt fastställande av balans- och
resultaträkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 13 första
stycket angivna antalet
11. Val av styrelse för tiden fram till nästa årsmöte
12. Val av övriga ämbeten
13. Genomgång av revisorns granskning
14. Mötets avslutande


§ 12 Ärenden vid extra årsmöte

Vid extra årsmöte skall minst följande ärenden behandlas:


1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av två
rösträknare
6. Fastställande av dagordning inklusive övriga frågor
7. Godkännande av kallelseförfarandet
8. Val av styrelse för tiden fram till nästa årsmöte
9. Mötets avslutande


§ 13 Styrelsen

Då föreningsmöte inte är samlat, är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter och utgörs minst av föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt en övrig ledamot. Utöver ordinarie ledamöter får högst två suppleanter inväljas till styrelsen. Suppleant får delta i styrelsens överläggningar men i dess beslut endast då hon ersätter ordinarie ledamot. Styrelsen har det strategiska och operativa ansvaret för föreningens verksamhet.


Mandattiden för styrelseledamot är ett år, från årsmöte till årsmöte alternativt från extra årsmöte till extra årsmöte, om inte årsmötet eller det extra årsmötet beslutar om annan tid.


Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de fall som avses i § 20 st. 5-6. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.


Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.


Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av föreningens ordförande eller vice ordförande när anledning föreligger. Ordföranden är även skyldig att kalla till styrelsesammanträde om minst en ledamot så begär. Kallelse skall ske via e-post och senast fem dagar i förväg. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.


Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, som justeras av ordföranden jämte ytterligare
en i sammanträdet deltagande ledamot.

 

§ 14 Kommittéer

Styrelsen kan då den finner erforderligt tillsätta kommittéer, ämbeten eller motsvarande för handläggning av särskilda uppgifter, såsom rekrytering. Då kommittéer eller ämbeten tillsätts ska alla deltagare tillfrågas och ha samma möjlighet till deltagande. Kommittéer och ämbeten har de befogenheter som styrelsen tilldelar dem.


Ämbeten som ej tillsätts vid årsmöte eller extra årsmöte får i efterhand tillsättas genom fyllnadsval vid styrelsesammanträde.


§ 15 Ordförande och vice ordförande

Ordförande och vice ordförande fungerar som samordnare för föreningens verksamhet.


§ 16 Styrelsens åtaganden

Det åligger styrelsen att


1. verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
2. verkställa beslut fattade av årsmötet, extra årsmöte och föreningsmöte
3. handha och ansvara för föreningens medel
4. tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhetsberättelse
5. bestämma dag och plats för årsmöte, extra årsmöte och föreningsmöte
6. förbereda de ärenden som skall behandlas vid dessa möten
7. där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och
andra organisationer
8. övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.


§ 17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande tillsammans med kassör eller vice ordförande tillsammans med kassör, eller eljest på sätt som styrelsen bestämmer.


§ 18 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av en av styrelsen utsedd revisor. Med revisor menas en person med tillräcklig ekonomisk kunskap. Revisorn får utses utom föreningen. Föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall senast på årsmötet skriftligen avge berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper.


§ 19 Begränsning av möjlighet att boka pass

Styrelsen får besluta att medlems möjlighet att boka pass ska begränsas. Möjligheten att boka pass får endast begränsas om medlemmen


1. Har motarbetat föreningens ändamål, skadat föreningens intressen eller anseende eller
2. Inte har genomgått en vidareutbildning utan att ha meddelat giltig anledning till frånvaro till föreningens samordnare. Vidareutbildningen kan ersättas med en kompletteringsuppgift. Om kompletteringsuppgiften inte har inlämnats efter
upprepade påminnelser från föreningens samordnare, anses medlem ha varit frånvarande vid vidareutbildningstillfället.


Medlem kan återfå möjlighet att boka pass efter att medlem upphört med beteendet enligt punkt 1 eller fullgjort en kompletteringsuppgift enligt punkt 2.


Det är styrelsen som fattar beslut om när medlems möjlighet att boka pass inte längre ska begränsas.


§ 20 Utträde och uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till föreningens samordnare. Styrelsen får besluta att utesluta medlem. Medlem får uteslutas ur föreningen endast om medlemmen


1. Har motarbetat föreningens ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen eller anseende,
2. Inte har deltagit i vittnesstödsarbetet på mer än tre månader utan att ha meddelat giltig anledning till frånvaro till föreningens samordnare,
3. Inte har uppfyllt månadskravet vid upprepade tillfällen utan att ha meddelat giltig anledning till frånvaro till föreningens samordnare,
4. Till följd av anmäld paus inte deltagit i vittnesstödsarbetet på 1 år eller mer och därefter inte är nåbar via den mailadress som medlemmen lämnat till föreningen, eller
5. Inte har genomgått en vidareutbildning utan att ha meddelat giltig anledning till frånvaro till föreningens samordnare. Vidareutbildningen kan ersättas med en kompletteringsuppgift. Om kompletteringsuppgiften inte har inlämnats efter
upprepade påminnelser från föreningens samordnare, anses medlem ha varit frånvarande vid vidareutbildningstillfället.


Vid återupptagande av vittnesstödsarbetet efter paus på ett år eller mer har samordnarna rätt att kräva att medlemmen går ett pass tillsammans med ett aktivt vittnesstöd. Oavsett anledning till frånvaron får medlem som inte deltagit i vittnesstödsarbetet i 2 år eller mer uteslutas.


Fråga om uteslutning avgörs på styrelsemöte. Om styrelsen avser att behandla fråga om uteslutning på ett kommande styrelsemöte ska medlemmen meddelas om detta via mejl senast 14 dagar innan styrelsemötet samt ges möjlighet att inkomma med ett yttrande i
frågan.


För beslut om uteslutning krävs 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas. Beslut om uteslutning meddelas via mejl inom tre dagar från dagen för beslutet. Beslut om uteslutning
kan inte överklagas.


Medlem som har uteslutits har rätt att ansöka om återinträde till föreningen hos styrelsen. Ansökan om återinträde skickas till samordnarna. För beslut om återinträde krävs 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om
återinträde kan förenas med krav, såsom att gå ett pass tillsammans med ett aktivt vittnesstöd.


Den som har uteslutits eller utträtt ur föreningen får, så länge återinträde inte sker, inte
arbeta som vittnesstöd vid Uppsala tingsrätt.


§ 21 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut med minst 9/10 av antalet avgivna röster vid årsmöte eller extra årsmöte, eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande föreningsmöten varav ett årsmöte eller extra årsmöte. För att få tas upp till beslut skall frågan om upplösning ha angivits i kallelsen. Vid mötet får inget annat ärende behandlas.


Föreningen upplöses automatiskt utifall att antalet medlemmar i föreningen understiger det lägsta antal styrelsemedlemmar som anges i dessa stadgar. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Brottsofferfonden.


§ 22 GDPR

Vittnesstöden i Uppsala lagrar personuppgifter om sina medlemmar inom ramen för föreningens verksamhet och syfte. Lagringen sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som lagras är för- och efternamn, e-postadress och telefonnummer. Lagringen sker i syfte att hantera ansökningar, föra medlemsregister, administrera medlemskap och för att möjliggöra informationsflöde mellan styrelsen, samordnarna och medlemmarna.

Samordnarna är personuppgiftsansvariga och är skyldiga att säkerställa att personuppgifterna lagras och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid utträde ur föreningen raderas samtliga personuppgifter om medlemmen.Dessa stadgar har antagits på årsmötet den 3:e maj 2023.

unsplash