Vittnesstödens arbete

Föreningens arbete


Vittnesstöden i Uppsala blev en ideell förening hösten 2008. Innan dess var vi en verksamhet organiserad direkt under Brottsoffermyndigheten. Vi bedriver vittnesstödverksamhet vid Uppsala tingsrätt. Alla vittnesstöd är studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet.


Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå parter, anhöriga och allmänheten med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegången. Genom kontakt med ett vittnesstöd ökar förutsättningarna för brottsoffret och vittnen att känna den trygghet som behövs för att de ska kunna lämna en uttömmande berättelse inför domstolen. Detta stärker i sin tur brottsoffrens och vittnenas känsla av kontroll över situation och samtidigt får domstolen ett bättre underlag för sitt dömande, vilket bidrar till en ökad rättssäkerhet.


Vår målsättning är att finnas representerade på tingsrätten och att genom samtal få brottsoffer och vittnen att känna sig mer bekväma och trygga i en ovan miljö. Detta försöker vi uppnå genom att hålla oss väl synliga på tingsrätten men också genom att aktivt ta kontakt med domstolens besökare. Vi verkar också för att få tingsrätten att informera vittnen om vår existens redan i kallelsen så att dessa kan kontakta oss i förväg via mail eller telefon.


Vill du bli vittnesstöd?


Rekryteringen av nya vittnesstöd sker varje år bland intresserade studenter som läser termin 4 på juristprogrammet. Detta för att de skall ha så goda kunskaper som möjligt om den svenska straff- och processrätten så att de kan erbjuda brottsoffer och vittnen såväl medmänskligt stöd som goda och pedagogiskt utformade svar på juridiska frågor.


Rekryteringen inför VT 2022 är nu i full gång! Alla juriststudenter vid Uppsala Universitet som har läst, läser, eller kommer att läsa termin 4 under våren 2022 är välkomna att ansöka. Mer information kring rekryteringen och hur man går till väga finns på vår facebooksida!